T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2022/3222 KARAR NO : 2022/3813 KARAR TARİHİ : 21.03.2022

Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda Son Tutanağın Düzenlendiği Tarih İtibariyle Temerrüdün Gerçekleştiği, Dava Sonucunda Hüküm Altına Alınan (Kıdem Tazminatı Dışındaki) Alacaklara Arabuluculuk Son Tutanak Tarihinden İtibaren Faiz Uygulanabileceği Yönündeki Karar

YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO            : 2022/3222

KARAR NO        : 2022/3813

KARAR TARİHİ : 21.03.2022

ARABULUCULUK SON TUTANAĞININ DÜZENLENDİĞİ TARİH İTİBARİYLE TEMERRÜDÜN GERÇEKLEŞMESİ

ARABULUCULUK SON TUTANAK TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ UYGULANMASI

ÖZETİ: Başvuru konusu kesin nitelikteki bölge adliye mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlık, arabuluculuk son tutanak tarihinin temerrüt tarihi olarak kabul edilip edilmeyeceği noktasındadır. Arabuluculuk son tutanağının, arabulucuya başvuran tarafın arabuluculuk başvurusundan haberdar olan diğer tarafa karşı yönelttiği ‘alacaklarının ödenmesi talebini içeren kesin bir irade açıklamasını’ içerdiği kabul edilmelidir. Borçlu temerrüdünde önemli olan alacaklının borçluya yaptığı ihtarın şekli değil, borcun ödenmesi isteğinin kesin ve açık biçimde ortaya konularak borçluya ulaştırılmasıdır. İşçinin işverene yönelttiği ihtarda muaccel alacaklarını tek tek belirtmek kaydıyla işvereni temerrüde düşürebileceği, alacak miktarlarını ayrı ayrı belirtilmesinin zorunlu olmadığı kabul edilmelidir. Aynı husus arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen arabuluculuk son tutanağı yönünden de geçerlidir. Dava dilekçesinin talep sonucu kısmında bildirilen alacakların dava tarihinden önce arabuluculuk faaliyeti sırasında karşı taraftan talep edilmesi halinde, davalı tarafın arabuluculuk başvurusuna konu edilen alacaklar yönünden son tutanak tarihi itibariyle temerrüde düştüğü ve talep edilen (kıdem tazminatı dışındaki) alacaklara bu tarihten itibaren faiz uygulanabileceği kabul edilmelidir. Bu sonuç davalı işverenin usulüne uygun davet edilmesine rağmen arabuluculuk görüşmelerine katılmadığı durumlarda da geçerlidir. Başvuru konusu uyuşmazlığın “arabuluculuk faaliyeti sonunda arabuluculuk son tutanağının düzenlendiği tarih itibariyle temerrüdün gerçekleştiği, arabulucuya başvuran tarafça açılacak dava sonucunda hüküm altına alınan (kıdem tazminatı dışındaki) alacaklara arabuluculuk son tutanak tarihinden itibaren faiz uygulanabileceği’ yönündeki Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararları doğrultusunda giderilmesi gerekmektedir.

SONUÇ

  1. Başvuru konusu uyuşmazlığın “arabuluculuk faaliyeti sonunda arabuluculuk son tutanağının düzenlendiği tarih itibariyle temerrüdün gerçekleştiği, arabulucuya başvuran tarafça açılacak dava sonucunda hüküm altına alınan (kıdem tazminatı dışındaki) alacaklara arabuluculuk son tutanak tarihinden itibaren faiz uygulanabileceği’ yönündeki Ankara Bölge Adliye Mahkemesi6. Hukuk Dairesinin 30.06.2021 T, 2020/1584 E., 2021/1855 K. Sayılı kararı ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi8. Hukuk Dairesinin 23.09.2021 T.2019/2770E., 2021/2065 K. Sayılı kararları doğrultusunda giderilmesine,
  2. Bölge Adliye Mahkemelerinin, 4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıkları incelemekle görevli ilgili hukuk dairelerine bildirilmesi için karardan bir suretin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine gönderilmesine, 21/03/2022 günü oy birliği ile kesin olarak karar verildi.