Arabuluculuk Ücreti

Arabuluculuk hizmeti ücrete tabidir ve Adalet Bakanlığı yayınlanan faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan Arabulucu Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir. Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, arabuluculuk ücretini eşit olarak öderler.

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olmayan arabuluculuk sürecinde arabulucu ile taraflar, asgari ücret tarifesinde öngörülen ücretlerden az olmamak kaydıyla ücret sözleşmesi yapabilirler. Yine bu tür uyuşmazlıklarda arabulucu, ücret ve masraflar için avans talep edebilir.

Arabuluculuk ücreti uyuşmazlığın konusuna, o uyuşmazlıkta görev alan arabulucu sayısına ve konusu para olan anlaşmazlıklarda anlaşma değerine göre değişir.

Uyuşmazlık konusunun parayla ölçülebilmesi ve anlaşma olması halinde arabuluculuk ücreti asgari ücret tarifesindeki oranlara göre hesaplanır. Bu durumda ücret, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz. Hesaplamalar için www.peraarabuluculuk.com/hesaplamalar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıkların çözümünde ise arabulucunun ücreti Adalet Bakanlığı’nın belirlediği tarife üzerinden saat ücreti olarak ödenir.

Dava şartı kapsamındaki uyuşmazlıklarda arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşma olmaması halinde (görüşme sonunda anlaşmama, taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması, başvurudan vazgeçilmesi) iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları halinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır.