KİŞİSEL VERİ KORUMA AÇIKLAMASI VE AYDINLATMA METNİ

Pera Arabuluculuk Merkezi Kişisel Veri Koruma Açıklaması ve Aydınlatma Metni

PERA Arabuluculuk Merkezi olarak siz değerli müşterilerimizin gerek internet sitemizi kullanırken gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında, PERA Arabuluculuk Merkezi’ne başvuru yapıldığında ve iletişim formu doldurulduğunda kaydedilen kişisel bilgiler Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Ancak önemle belirtelim ki, PERA Arabuluculuk  internet sitemizde ve varsa yapılan yönlendirmelerdeki diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunmamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikasını kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla dikkatlice incelemeniz tavsiye edilir.

 1. Hukuki Nitelik ve Kapsam

KVKK’nın 10’uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendilerinin aydınlatılmasını istemiştir. “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” olarak adlandırılmış olan bu madde uyarınca PERA Arabuluculuk Merkezi işbu metin ile söz konusu sorumluluğunu yerine getirmektedir.

KVKK hükümlerine göre PERA Arabuluculuk Merkezi, “Veri Sorumlusu”dur. Bu çerçevede, veri sahiplerinin veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarılma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirilmesi yükümlülüğü veri sorumlusuna yüklenmiştir.

 1. Tanımlar 
  1. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
  2. Kişisel Verilerin İşlenmesi:Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
  3. Veriyi İşleyen:Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
  4. Veri Kayıt Sistemi:Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
  5. Veri Sorumlusu:Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.
 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Tarafımızdan yürütülmekte olan kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde başta KVKK olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlülük ve ilkelere uyularak kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli tüm yasal ve teknik güvenlik tedbirlerini almaktayız.

İnternet sitemizi ziyaretiniz ya da diğer kanallardan bize ulaşmanız nedeniyle elde ettiğimiz kişisel verileriniz şunlardır;

 • Kimlik Bilginiz
 • İletişim Bilgileriniz
 • Eğitim Verisi
 • İşlem Güvenliği Bilgileri
 • Görsel ve İşitsel Veri

Kişisel verilerinizi, internet sitemizi ziyaret etmeniz ile ve ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve işleme amacına göre KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri kapsamında işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz

PERA Arabuluculuk Merkezi tarafından işlenen tüm kişisel KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmektedir.  KVKK kapsamında belirtilen ilkeler uyarınca da kişisel veriler:

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenecektir.
 • Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması sağlanacaktır.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenecektir.
 • İşlendikleri yasal amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılacak ve açıklanacaktır.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.
 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz sadece kişisel verilerin toplanmasına temel olan işin (örneğin, iletişim kurulması, arabuluculuk görüşmelerinin yapılması gibi) yapılabilmesi amacıyla ve Gizlilik Politikamız kapsamında, çözüm ortaklarımıza ve ifa yardımcısı konumundaki kişilere aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Pera Arabuluculuk Merkezi tarafından verilen hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte;

KVKK madde 4, 5 ve 6’ya uygun bir şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Pera Arabuluculuk Merkezi olarak sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede gerçekleştirilebilmesi ve bu kapsamda Pera Arabuluculuk Merkezi’nin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Nasıl Koruyoruz?

Pera Arabuluculuk Merkezi tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve BaşvuruKişisel veri sahipleri olarak, KVKK madde 11’de sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Pera Arabuluculuk Merkezi, niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Pera Arabuluculuk Merkezi tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.Bu kapsamda kişisel veri sahipleri Pera Arabuluculuk Merkezi tarafından internet sayfamızda duyurulan mail adresimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;
  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 2. Başvurunun Yapılması

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, info@peraarabuluculuk.com adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Başvuruda;

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa yabancı kimlik numaranız,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız ve

d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir.

KVKK’da tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.