Arabuluculuk ücreti nasıl hesaplanır?

Anlaşma Olması Halinde;

Arabuluculuk ücreti, uyuşmazlık konusunun parayla ölçülebildiği hallerde Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi’nin İkinci Kısmında belirtildiği üzere anlaşma bedelinin %6’sı ve miktara göre azalan oranlara göre hesaplanır.  Bu tutar işçi işveren uyuşmazlıklarında ve tüketici uyuşmazlıklarında 1.600,00 TL’nin, ticari uyuşmazlıklarda 3.120,00 TL’nin, diğer tür uyuşmazlıklarda (kira ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar) 1.920,00 TL’nin altında olamaz. Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit ödenir. Ancak arabuluculuk tarafların iradeleriyle şekillendiği yani esnek bir süreç olduğundan taraflar arabuluculuk ücretinin nasıl ödeneceği konusunda anlaşabilirler. 

Ancak bunun bir istisnası Tüketici Uyuşmazlıklarında görülmektedir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince, tüketici uyuşmazlıklarında anlaşma halinde tüketicinin ödemesi gereken ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden tarafından karşılanır. Anlaşma tutarına bakılmaksızın tüketici tarafına düşen arabuluculuk ücreti  Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi’nin ilk iki saatlik ücreti kadardır ve 2023 yılı itibariyle 800,00 TL’dir. Anlaşma tutarının %3’ü oranında arabuluculuk ücreti (800,00 TL’nin altında kalmamak kaydıyla) ise hizmet sağlayıcı tarafından ödenir.

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıkların çözümünde ise arabulucunun ücreti Adalet Bakanlığı’nın belirlediği tarife üzerinden saat ücreti olarak ödenir.

Arabuluculuk ücretini hesaplamak için hesaplamalar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

21.09.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre dava şartı arabuluculuk sürecinde avukata ödenecek asgari ücretler düzenlenmiştir. 

Dava şartı arabuluculuk sürecinin avukatla yürütülmesi halinde taraf vekiline ödenmesi gereken avukatlık ücreti hesaplamak için hesaplamalar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

SAVCILIKLARA KESİLECEK MAKBUZ ÖRNEKLERİ 

Dava şartı kapsamındaki uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanamaması halinde arabuluculuk ücreti (ilk iki saatlik) Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Anlaşma olmaması halinde savcılıklara kesilen makbuzlar (Adalet Bakanlığı bütçesinden yapılan ödemeler) için hesaplamalar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Savcılıklara Kesilecek Tevkifatlı Makbuz Örnekleri

1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe giren, Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’ne göre; Arabuluculuk hizmet bedelinin KDV dahil 2.000 TL’yi aşması halinde ve tebliğde belirtilen idare, kurum ve kuruluşlara makbuz kesilmesi halinde, 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Tebliğde, idare, kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibi sayılmıştır;

5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, Döner sermayeli kuruluşlar, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlar, Bankalar, Sigorta ve reasürans şirketleri, Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları,

Bilindiği üzere, dava şartı arabuluculuk kapsamında yapılan arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşma olmaması halinde arabuluculuk ücreti Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır ve savcılıklara kesilen serbest meslek makbuzlarının da bu düzenleme kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Savcılıklara kesilecek tevkifatlı arabuluculuk makbuz örneklerine erişmek için savcılıklara kesilen makbuzlar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.