Arabuluculuk ve avukatlık faaliyetlerindeki KDV tevkifatı uygulama sınırı 2.000 TL’den 6.900 TL’ye (fatura düzenleme sınırına) yükseltildi.

10.02.2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile tevkifat tutarı 01.03.2024 tarihinden itibaren 2.000 TL’den  6.900 TL’ye yükseltilmiştir.

Resmî Gazetede yayınlanan 50 Seri No’lu KDV Tebliği ile KDV tevkifatı uygulama sınırının 2.000 T’den 6.900 TL’ye yükseltilmesi ile birlikte  arabuluculukta 1 Mart 2024’ten itibaren savcılıklara kesilecek makbuzlarda KDV tevkifatı olmayacaktır.

1 Mart 2024 tarihinden geçerli olmak üzere KDV dahil bedeli 6.900 TL’yi aşan arabuluculuk ücreti ve vekalet ücreti tahsilatlarında 5/10 oranında KDV tevkifatı yapılacak.

Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nde KDV tevkifatına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Bu Tebliğin 9 uncu maddesi ile aynı Tebliğin “Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler” başlıklı (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır”

Arabuluculuk hizmeti de bu kapsamdadır. KDV mükellefi olan arabulucular tarafından aşağıda belirtilen idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen hizmetlerde 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Tebliğde, idare, kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibi sayılmıştır;

  • 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar,
  • Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
  • Döner sermayeli kuruluşlar,
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlar,
  • Bankalar,
  • Sigorta ve reasürans şirketleri
  • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları

Tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 6.900 TL’yi (50 Seri No.lu KDV Tebliği 01.03.2024 tarihinden itibaren) aşması halinde KDV tevkifata tabi tutulacaktır. KDV dahil hizmet bedeli 6.900 TL’nin altında kalırsa KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Bilindiği üzere, dava şartı arabuluculuk kapsamında yapılan arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşma olmaması halinde arabuluculuk ücreti Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır ve kamu kurumu niteliğinde olması nedeniyle Adalet Bakanlığına düzenlenen makbuzlarda da tevkifat uygulanması gerekmektedir.

Ancak, dava şartı kapsamında ki uyuşmazlıklarda anlaşmama halinde Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak olan ücretlerde (2024 yılında uygulanacak Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi dikkate alındığında) uyuşmazlıkların tümünde hizmet bedeli 6.900 TL nin altında kalması nedeni ile 1 Mart 2024 tarihi itibariyle KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

Savcılıklara kesilecek tevkifatlı arabuluculuk makbuz örneklerine erişmek için https://peraarabuluculuk.com/savciliklara-kesilecek-makbuz-ornekleri/  sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Tebliğde sayılan idare, kurum ve kuruluşlara kesilecek tevkifatlı makbuz hesaplamalarına https://peraarabuluculuk.com/arabuluculuk-ucreti-hesaplama/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

10.02.2024

Arb.Av.Özlem Özçelik