Arabuluculuk Ücretine KDV Tevkifatı Uygulanmasının Yasal Dayanağı Nedir ?

Tevkifat Arapça kökenli bir kelime olup kesinti anlamına gelir. SMM ve fatura kesiminde ortaya çıkan verginin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülmesi tevkifatın ana çerçevesini oluşturur.

Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nde KDV tevkifatına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Bu Tebliğin 9 uncu maddesi ile aynı Tebliğin “Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler” başlıklı (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır”

Arabuluculuk hizmeti de bu kapsamdadır. KDV mükellefi olan arabulucular tarafından aşağıda belirtilen idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen hizmetlerde 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Tebliğde, idare, kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibi sayılmıştır;

  • 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar,
  • Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
  • Döner sermayeli kuruluşlar,
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlar,
  • Bankalar,
  • Sigorta ve reasürans şirketleri
  • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları

Tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi (36 Seri No.lu KDV Tebliği 1/7/2021 tarihinden itibaren) aşması halinde KDV tevkifata tabi tutulacaktır. Hizmet bedeli 2.000 TL’nin altında kalırsa KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Bilindiği üzere, dava şartı arabuluculuk kapsamında yapılan arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşma olmaması halinde arabuluculuk ücreti Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Dava şartı kapsamında, 2023 yılında uygulanan Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi dikkate alındığında, hizmet bedelinin 2.000,00 TL nin üzerinde olması halinde KDV tevkifatı yapılacaktır.

Savcılıklara kesilecek tevkifatlı arabuluculuk makbuz örneklerine erişmek için https://peraarabuluculuk.com/savciliklara-kesilecek-makbuz-ornekleri/  sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Tebliğde sayılan idare, kurum ve kuruluşlara kesilecek tevkifatlı makbuz hesaplamalarına https://peraarabuluculuk.com/arabuluculuk-ucreti-hesaplama/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

23.10.2023

Arb.Av.Özlem Özçelik