Arabuluculuk Sürecinde Avukatlık Ücreti Hesaplama

(21.09.2023 Tarihli Avukatlık Ücret Tarifesine Göre Arabuluculuk Sürecinde Vekalet Ücreti Hesaplama)

Türkiye Barolar Birliği tarafından 21.09.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile arabuluculuk sürecindeki avukatlık ücretleri de güncellenmiştir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 16.maddesi, arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmalarındaki ücreti düzenlemiştir.

1136 sayılı Kanunun 35/A maddesine göre uzlaşma, arabuluculuk, uzlaştırma ve her türlü sulh anlaşma süreçlerinin avukat ile yürütülmesi hallerinde vekillik yapan avukat müvekkili ile bir anlaşma yapmamışsa alacağı ücretin alt sınırı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile belirlenmektedir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 16.maddesi, özellikle dava şartı arabuluculuktaki avukatlık ücreti ile ilgili özel düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemeye göre;

a) Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen işlerde avukatlık ücreti; arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanan ücretin dörtte bir fazlası olarak belirlenir. Şu kadar ki miktarı 28.750,00 TL’ye kadar olan arabuluculuk faaliyetlerinde avukatlık ücreti, bu maddenin (c) bendinde yer alan maktu ücretin dörtte bir fazlası olarak belirlenir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

b) Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen işlerde avukatlık ücreti; arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre öngörülen maktu ücretin dörtte bir fazlası olarak belirlenir.

c) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, avukat, 4.600,00 TL maktu ücrete hak kazanır. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

ç) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, tarafın aynı vekille dava yoluna gitmesi durumunda müvekkilin avukatına ödeyeceği asgari ücret, (c) bendine göre ödediği maktu ücret mahsup edilerek, bu Tarifeye göre belirlenir.

21.09.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre dava şartı arabuluculuk sürecinde avukata ödenecek asgari ücretler şu şekildedir:

Örnekle açıklamak gerekirse;

Arabuluculuk anlaşma belgesinde işveren X şirketinin, çalışanına 400.000TL kıdem tazminatı ödeyeceği kararlaştırıldığında arabuluculuk sürecini taraf vekili olarak yürüten avukatın ücretini hesaplayalım.

İlk 200.000 TL için %16’lık dilimde 32.000 TL

Sonra gelen 200.000 TL için %15’dilimde 30.000 TL

olmak üzere toplam 62.000 TL ve bunun ¼ fazlası 77.500 TL avukatlık ücretinin kendisini vekille temsil ettiren tarafça avukatına ödeme yapması gerekir.

(c) bendinde maktu ücret 4.600,00 TL olarak belirlenmiştir, bunun ¼ fazlası 5.750 TL avukatlık ücreti (asıl alacağı geçmemek kaydıyla) taraf vekilliği yapan avukata ödenir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

  • Sulh hukuk mahkemelerinde görülecek davalar için 10.700 TL (1/4 fazlası 13.375 TL)
  • Asliye mahkemelerinde görülecek davalar için 17.900 TL (1/4 fazlası 22.375 TL)
  • Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar için 9.000 TL (1/4 fazlası 11.250 TL)
  • Fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülecek davalar için 25.500 TL (1/4 fazlası 31.875 TL)

Taraf vekilinin dava sonucunda alacağı vekalet ücreti arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanması halinde ¼ arttırılarak daha fazla ücret alma hakkı tanınmıştır.