2024 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 29.12.2023 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlandı.

1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine göre arabuluculuk ücreti nasıl hesaplanır?

Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanır.

Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit ödenir.

Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, her bir arabulucuya bu Tarifede belirtilen ücret ayrı ayrı ödenir.

Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, bu Tarifede birden fazla arabulucu için belirtilen orandaki ücret her bir arabulucuya eşit bölünerek ödenir.

Arabuluculuk faaliyetini yürütme görevini kabul eden arabulucu, aşağıda ki hallerde bu Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

  • Tarafların uyuşmazlık konusu üzerinde anlaşmaya varmış olması,
  • Taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi,
  • Taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi veya taraflardan birinin ölümü ya da iflası halinde veya tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi sebepleriyle sona ermesi hallerinde,
  • Arabuluculuk faaliyetine başlandıktan sonra, uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığı hususu ortaya çıkar ve bu sebeple arabuluculuk faaliyeti sona erdirilir ise sonradan ortaya çıkan bu durumla ilgili olarak eğer arabulucunun herhangi bir kusurunun olmaması halinde

İhtiyari Arabuluculuk sürecinde uyuşmazlık, arabuluculuk faaliyeti devam ederken, arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh gibi arabuluculuk yolu dışındaki yöntem ve nedenlerle giderilirse ücretin tamamına hak kazanılır.

Dava şartı arabuluculuk sürecinde; sehven kayıt, mükerrer kayıt veya arabuluculuğa elverişli olmama nedeniyle sona erdirilmesi hallerinde arabulucuya ücret ödenmez.

Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi sırasında, yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde, her bir uyuşmazlık için ayrı ücrete hak kazanılır. Arabulucu, ihtiyari arabuluculuk süreci başlamadan önce arabuluculuk teklifinde bulunan taraf veya taraflardan ücret ve masraf isteyebilir. Bu fıkra uyarınca alınan ücret arabuluculuk süreci sonunda arabuluculuk ücretinden mahsup edilir. Arabuluculuk sürecinin başlamaması hâlinde bu ücret iade edilmez. Masraftan kullanılmayan kısım arabuluculuk süreci sonunda iade edilir.

Arabulucu, dava şartı arabuluculuk sürecinde taraflardan masraf isteyemez.

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıklarda; anlaşma sağlanması halinde arabuluculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre belirlenir.

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda; anlaşma sağlanması halinde arabuluculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenir.  Nispi olarak tarifenin birinci kısmına göre ödenecek arabuluculuk ücretlerine  https://peraarabuluculuk.com/arabuluculuk-ucreti-hesaplama/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, arabuluculuk ücretini bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre isteyebilir.

Dava şartı kapsamındaki uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanamaması halinde arabuluculuk ücretinin ilk iki saatlik kısmı Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. İki saatten fazla süren müzakerelerde iki saati aşan kısım saat ücreti üzerinden taraflarca eşit olarak karşılanır. 2024 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine göre savcılıklara kesilecek makbuz örneklerine https://peraarabuluculuk.com/savciliklara-kesilecek-makbuz-ornekleri/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

Arabuluculuk sürecinin sonunda seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, her bir uyuşmazlık bakımından, 

Ticari Uyuşmazlıklarda 2.500,00 TL, Diğer uyuşmazlıklarda ise 2.000,00 TL ücret isteyebilir.

(Taraflardan birinin aynı olduğu ve bir ay içinde başvurulan en az on beş uyuşmazlık seri uyuşmazlık olarak kabul edilir.)

Kira tespiti ve tahliye talepli uyuşmazlıklarda ücret; arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde,

  • Tahliye talepli uyuşmazlıklarda bir yıllık kira bedeli tutarının yarısı,
  • Kira tespiti uyuşmazlıklarında tespit olunan kira bedeli farkının bir yıllık tutarı üzerinden bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenir.

Ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar ve ticari uyuşmazlıklarda; arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuk ücreti 6.000,00 TL’den az olmamak kaydıyla  bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenir.

Ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar ve ticari uyuşmazlıklar dışında kalan;

İş uyuşmazlıkları,

Tüketici uyuşmazlıkları,

Kira uyuşmazlıkları,

Kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklarda,

Komşu hakkından kaynaklı uyuşmazlıklar ve diğer tür uyuşmazlıklarda

arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, anlaşma bedeline bakılmaksızın arabuluculuk ücreti 4.000,00 TL’den az olamaz.

Ancak bunun bir istisnasını Tüketici Uyuşmazlıklarında görmekteyiz. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince, tüketici uyuşmazlıklarında anlaşma halinde tüketicinin ödemesi gereken ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden tarafından karşılanır. Anlaşma tutarına bakılmaksızın tüketici tarafına düşen arabuluculuk ücreti  Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin ilk iki saatlik ücreti kadardır ve 2024 yılı itibariyle 1.040 TL’dir. (Bu ücret taraf sayısına göre değişmektedir.) Anlaşma tutarının %3’ü oranında arabuluculuk ücreti (2.000 TL’nin altında kalmamak kaydıyla) ise hizmet sağlayıcı tarafından ödenir.

Arabuluculuk Ücret Tarifesinde yazılı olmayan haller için, söz konusu Tarifenin birinci kısmındaki diğer tür uyuşmazlıklar için belirlenen ücret ödenir.

29.12.2023 tarihinde yayımlanan ve 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe giren Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi, son tutanak tarihi 1 Ocak 2024 ve sonrası olan uyuşmazlıklarda geçerli olacaktır.

31.12.2023

Arb.Av.Özlem Özçelik